W wyniku wieloletnich doświadczeń związanych z obsługą skupu zboża stworzyliśmy w pełni zaawansowany i elastyczny program komputerowy, który pozwoli Państwu na efektywne zinformatyzowanie pracy w elewatorze zbożowym.

Rozwiązanie skalowalne - sukcesywne wdrożenia w przedsiębiorstwach dysponujących elewatorami / magazynami o pojemności od 5tyś. do 70tyś. ton o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej.

Obecny na rynku od 2005 roku, nieprzerwanie cieszył się uznaniem i zaufaniem szerokiego grona lojalnych klientów. W roku 2016 roku zakończyliśmy rozwój oraz wsparcie systemu DEMETER.

Poznaj System Obrotu Magazynowego HELIOS.

Podstawowa funkcjonalność programu DEMETER:

Emitowanie dokumentów magazynowych

 • dowody przyjęcia
 • dowody przyjęcia z przerzutu między-magazynowego
 • dowody wydania do przerzutu między-magazynowego
 • dowody wydania

Emitowanie dokumentów wymaganych przy obsłudze skupu interwencyjnego ARR

 • dowód ustalenia wagi dostawy zbóż i wstępnej jakości (Izb_P4_f2)
 • dowód dostawy zbóż do magazynu (Izb_P4_f1)
 • dowód przemieszczenia zbóż wewnątrz magazynu (Izb_P18_f1)
 • dowód ustalenia wagi partii zbóż (Izb_P10_f4)
 • dowód wydania zbóż z magazynu interwencyjnego (Izb_P10_f3)
 • zbiorczy formularz oceny parametrów jakościowych zbóż (Izb_P10_f5)
 • dowód wydania zbóż - pomoc żywnościowa (Izb_P16_f2)
 • sprawozdanie z analiz laboratoryjnych - pomoc żywnościowa (Izb_P16_f3)
 • raport o stratach (Izb_P8_f6)
 • raport o zmianie w stanach zapasów (Izb_P8_f1)
 • miesięczny raport magazynowy (Izb_P8_f2)

Emitowanie dokumentów rozliczeniowych

 • faktury RR i faktury RR korygujące (jedno i wielopozycyjne)
 • noty rozliczeniowe (jedno i wielopozycyjne)
 • faktury i faktury VAT korygujące
 • faktury i faktury korygujące w języku obcym
 • faktury Proforma, WDT i WNT oraz wewnętrzne

Prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej zboża w różnych układach wynikających z

 • charakterystyki jednostki ewidencyjnej (zboża)
  • właściciel
  • asortyment
  • jednostka numeracyjna
  • jednostka księgowa (wyznacza średnią cenę zakupu)
  • jednostka manipulacyjna (służąca do ewidencji przesunięć międzykomorowych)
  • źródło finansowania
  • typ zapasu
 • charakterystyki kontrahenta
  • województwa, powiaty, gminy (zgodnie z TERYT)
  • typy działalności
 • kodu kierunku przypisanego do danego rodzaju dokumentu charakteryzującego rodzaj wykonywanej operacji (np. dla wydania: sprzedaż zboża, wydanie odpadów)
 • numeru (symbolu) komory przypisanego do dowodu magazynowego (śledzenie ruchu zboża pod względem ilościowym i jakościowym w układzie jednostek manipulacyjnych)

Komputeryzacja pracy laboratorium

 • definiowanie słownika analizowanych parametrów przez użytkownika
 • tworzenie dowolnych zestawów parametrów oraz cenników
 • możliwość wagowego lub procentowego wprowadzania analizy dotyczącej zanieczyszczeń
 • możliwość rejestracji dwóch pomiarów i ustalenia średniej dla danego parametru
 • "suszarkowa" metoda badania wilgotności
 • drukowanie następujących dokumentów:
  • analiza jakościowa zboża
  • karta robocza analizy jakościowej
  • etykieta próby
  • protokół z pobrania próbki laboratoryjnej
  • rejestr prób laboratoryjnych chronologicznie lub zestawami parametrów

Przetwarzanie danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków

 • zaawansowany mechanizm raportowania (z podziałem na zestawienia magazynowe, księgowe, rozliczeniowe, zbiorcze - analizy)
 • prezentacje (możliwość wprowadzenia własnych procedur)
 • szybkie wyszukiwanie i filtrowanie

Co ponadto warto wiedzieć o programie DEMETER:

 • został zaprojektowany w architekturze Klient - Serwer
 • zapewnia śledzenie historii dokumentu od momentu jego powstania poprzez korekty uwzględniając datę i czas oraz użytkownika dokonującego zapisów
 • umożliwia integrację danych z systemami zewnętrznymi - import / eksport danych - obsługiwane są popularne formaty plików (txt,csv,dbf,xls,xml, itp.) oraz bazy danych, do których można uzyskać dostęp za pomocą mechanizmu ODBC
 • umożliwia integrację z miernikami (modułami) wagowymi - udostępnia rejestr ważeń
 • umożliwia rejestrację transakcji w wielu walutach z przeliczeniem na PLN wg wskazanej tabeli kursów
 • moduł rozliczeń finansowych -  umożliwia prowadzenie raportu kasowego
 • moduł umów składowania - umożliwia rejestrację umów składowania wg typów zdefiniowanych przez użytkownika np.: firmy, rolnicy indywidualni, zapasy ARR, itp. z możliwością wydrukowania umowy wg zdefiniowanego wzoru oraz pozwala na automatyczne generowanie:
  • dokumentów rozchodowych na podstawie wybranych dokumentów przychodowych dotyczących danej umowy z przeniesieniem wagi, informacji o kontrahencie i wartości parametrów analizy laboratoryjnej z dokumentu dostawy na składowanie oraz w przypadku przekazania na zapasy własne wygenerowanie dokumentu przychodowego (w sytuacji gdy dana dostawa jest rozliczona częściowo system kontroluje ilość pozostałą po rozliczeniu)
  • faktur usługowych - za składowanie i/lub suszenie, czyszczenie, itp. wg parametrów umowy
 • moduł dyspozycji - umożliwia ilościową kontrolę przyjęć i wydań dla danego kontrahenta i asortymentu, a w szczególności jednostki ewidencyjnej w danym okresie
 • umożliwia ewidencję ilościową zboża będącego własnością obcych podmiotów, w tym zboża przyjmowanego na składowanie w Domu Składowym, jak również będącego zabezpieczeniem realizacji transakcji terminowych w magazynach giełdowych
 • wycena zapasu odbywa się wg średniej ceny zakupu (miesięcznej lub dziennej) liczonej w ramach jednostki księgowej lub ewidencyjnej w ramach obiektu lub globalnie np. w skali firmy
 • ewidencjonowany jest również sposób wyceny dowodów przyjęcia: wg cennika (zdefiniowanego w postaci potrąceń procentowych lub kwotowych) lub ceny umownej, istnieje możliwość zablokowania wyceny wg ceny umownej dla całej jednostki ewidencyjnej lub dla wybranych użytkowników
 • prawidłowe rozliczenie ilościowe osób materialnie odpowiedzialnych - gwarantuje możliwość wyłączenia z naliczeń osuszki i ubytków manipulacyjnych ruchów zboża wewnątrz elewatora (np. zmiana właściciela zboża) - osuszka i ubytki rozliczane są dla jednostki manipulacyjnej
 • umożliwia zdefiniowanie różnych wzorów wydruku dokumentów emitowanych przez system (np. dla każdego właściciela osobno)
 • umożliwia aktualizację oraz pobieranie niektórych elementów np: zestawień, procedur zewnętrznych bezpośrednio z serwera elewatorsoft.pl
 • umożliwia gromadzenie danych ze wszystkich obiektów w bazie centralnej (z opcją automatycznej aktualizacji, wg zdefiniowanego harmonogramu)
 • umożliwia koordynację pracy w obiektach oddalonych od centrali poprzez centralne zarządzanie zawartością słowników - eksport / import wybranych elementów, ponadto użytkownicy w każdej chwili mogą nawiązać bezpośrednie połączenie z bazą danych obiektu i pracować w trybie zdalnym

Wymagania systemowe:

 • komputer PC z procesorem klasy Pentium 1GHz lub lepszy
 • pamięć operacyjna RAM: 1GB
 • około 200MB wolnego miejsca na dysku twardym - instalacja (późniejsze zapotrzebowanie jest determinowane przez ilość danych gromadzonych w systemie)
 • system operacyjny: Windows 7
 • drukarka laserowa lub atramentowa
 • monitor pracujący z rozdzielczością: 1024x768
 • sieć komputerowa oparta o protokół TCP/IP
 • oprogramowanie współpracuje z serwerem bazy danych Microsoft SQL Server 2005 - 2014
f t g

Informacje o aktualnych wersjach

HELIOS
wersja z dnia: 09.06.2024

8.1.0 | 12.47_10-06-2024

FLEKS
wersja z dnia: 22.04.2024

2.4.7 | 02.01_03-01-2022

DEMETER
wersja z dnia: 27.08.2014

1.4.1 | 02.66_21-08-2014